Badania ankietowe. O różnorodności procesów badawczych.

W związku z realizowanymi procesami badawczymi należy zdać sobie sprawę z wartości zbieranych danych. To dzięki nim możliwym jest konstruowanie odpowiednich wniosków oraz osiąganie postawionych celów rozwojowych. Ponadto dobrze zrealizowane badanie ankietowe otwiera nowe możliwości oraz daje szansę na tworzenie konstruktywnych rozwiązań przekładających się na osiągane cele.

 

Jak wybrać odpowiednią metodę badawczą?

Rozmawiając o celach należy podkreślić, że mogą być one różnorodne – dotyczą rozmaitych form działalności człowieka, a przez to też można określać je jako indywidualne. W związku z tym wybrana metoda badawcza powinna odnosić się do:

Oznacza to, że metoda powinna być dobierana w taki sposób, aby uwzględniała wyjątkowość każdej sytuacji, która poddawana jest badaniu.

 

 

Metody wyrażają różnorodność procesów

Odnosząc się do metod badawczych zastosowanych w badaniach ankietowych można wyróżnić wśród nich takie, które w swojej realizacji skupiają się na wykorzystaniu kontaktu telefonicznego, podtrzymaniu relacji bezpośredniej bądź zastosowaniu Internetu do zebrania informacji wśród wyszczególnionej grupy. Wielość metod badawczych potwierdza, iż:

Co więcej metody te można podzielić ze względu na charakter pozyskiwanych danych. I tak wyróżnia się wśród nich metody ilościowe, jak i jakościowe, które to mają na celu wskazanie przyczyn badanego zagadnienia.

 

 

Wskazany cel przyświeca całemu procesowi

Warto tym samym zaznaczyć, że pozyskane dane w procesie badawczym powinny być wykorzystane zgodnie z wcześniej ustalonym celem. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie niepotrzebnych nieporozumień, ale przede wszystkim da szansę na zrealizowane postawione celu. Zawsze należy pamiętać, że zastosowane metody badawcze odnoszą się do postawionego celu i wokół niego koncentrują całość procesu.

 

Procesy badawcze i ich różnorodność

Zebrane wyżej informacje pozwalają wskazać, że sam proces badawczy jest wieloetapowym działaniem, które w swojej istocie powinno być gotowe na zetknięcie się z różnorodnością. Dzięki temu badanie ankietowe będzie mogło koncentrować się na zebraniu potrzebnych danych, a co za tym idzie:

Tagi